“God håndtering av leieforhold gir deg bedre lokaler og lavere kostnader“.
Utsagnet er hentet fra
difi i forbindelse med steg for steg veiledning ved leie av eiendom for statlige leietakere. Jeg opplever at utsagnet er like aktuelt for private leietakere og har gjort meg noen tanker om hvordan gevinstene kan oppnås.

Bedre lokaler:
En leietaker risikerer i verste fall å miste gode lokasjoner dersom ikke gårdeier varsles om forlengelse i tide. Dersom leietakeren håndterer flere kontrakter / lokasjoner, noe som ofte kjennetegner butikkjeder, øker risikoen ytterligere.

Er butikkjeden internasjonal må denne forholde seg til ulike regelverk i ulike land. Er virksomheten i for eksempel Sverige risikerer leietaker å bli sittende på en dårlig lokasjon, da kontrakten forlenges automatisk dersom gårdeier ikke varsles i tide.

Ved å samle kontraktene i systemet Fenistra Eiendom vil du få varsel på kritiske datoer knyttet til kontraktsutløp, opsjoner og garantier. Fenistra Eiendom håndterer også ulike lands kontraktbetingelser.

En kontraktsperiode strekker seg ofte over mange år. I denne perioden kartlegger man gjerne andre mulige lokasjoner for å relokere eller nyetablere. I Fenistra Eiendom registreres potensielle lokasjoner (åpninger) med gårdeier, pris og kvm. Denne informasjonen gir deg oversikt over markedet og er beslutningsgrunnlag for å sikre best mulige lokaler.

Lavere kostnader:
For butikkjeder er det to hensyn som bør tas for å holde kostnadene nede, hva gjelder lokasjoner.

Det første hensynet gjelder i forbindelse med reforhandlinger og nyetableringer, hvor målet er best mulig betingelser.
Ved å samle alle leiekontrakter i Fenistra Eiendom vil man få oversikt over eksisterende og potensielle kontraktsbetingelser som er et godt grunnlag for å gjennomføre gode forhandlinger.

Det andre hensynet er å sikre at kontraktbetingelsene følges av gårdeier.

  • Kontroll av faktura fra gårdeier.
  • I Fenistra Eiendom kan alle kontrakter indeksreguleres basert på ulike reguleringskriterier.
  • Avregning felleskostnader fra gårdeier avstemmes mot kontraktsbetingelser.
  • En butikkjede må ofte forholde seg til omsetningsbaserte kontrakter som innebærer at leien baseres på prosentsatser av omsetningen med en minimumsleie i bunnen.
    I Fenistra Eiendom kan man foreta en omsetningsavregning som tar hensyn til alle kontraktbetingelser for å kalkulere korrekt årsleie.

Ta gjerne kontakt med meg for en gjennomgang av systemet.

Referanse: Difi